Ochrana osobních údajů

Registrací na stránkách www.ucitele.tonda-obal.cz souhlasí uživatelé se zpracováním svých osobních údajů společností EKO-KOM, a.s. dle zákona č.101/2000 Sb Tyto údaje sbíráme v nezbytně nutném rozsahu a pouze za účelem vyhodnocení a nabídky akcí souvisejících s problematikou třídění odpadu.

Souhlasím dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), se zpracováváním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) mých osobních údajů společností EKO-KOM, a.s. , IČ: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4763 (dále jen „Správce“) za podmínek dále uvedených:

 1. Správce zpracovává osobní údaje třetích osob (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“), mezi které patří i moje osobní údaje. Osobní údaje Správce získává prostřednictvím internetových stránek na URL adrese http://www.tonda-obal.cz (dále jen „Internetové stránky“), prostřednictvím prezenčních listin nebo potvrzení ze vzdělávacích akcí a seminářů. Správce je oprávněn osobní údaje Uživatelů zpracovávat na základě tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“), který mu uděluje Uživatel.
 2. Správce získává od Uživatele tyto osobní údaje: jméno a příjmení (včetně titulu/ů), e-mailová adresa, telefon, pracovní zařazení. Kromě těchto osobních údajů je zaznamenávána také informace k jaké vzdělávací insituci Uživatel náleží a pro jaké projekty je kontaktní osobou.
 3. Uživatel se zavazuje poskytovat Správci pravdivé osobní údaje.
 4. Správce využívá získané údaje pro účely nabídky vzdělávacích programů a pro účely statistické.
 5. Osobní údaje Uživatele bude Správce zpracovávat sám, a to i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky a/nebo manuálně, v listinné podobě.
 6. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly předány spolupracujícím agenturám za účelem zajištění vzdělávacích akcí. Aktuální seznam těchto agentur je k dispozici zde.
 7. Osobní údaje získané registrací na tomto webu budou uchovány po dobu existence přihlašovacího účtu. Osobní údaje získané v souvislosti s jednorázovou akcí budou uchovány po dobu 5ti let od této akce.
 8. Uživatel bere na vědomí, že není povinen Správci poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani udělit souhlas s jejich zpracováním. Uživatel je zejména oprávněn odmítnout poskytnout své osobní údaje, a to i poté, co jednou vyslovil souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytuje-li Uživatel Správci jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činí tak zcela dobrovolně.
 9. Osobní údaje Uživatelů nebudou zpřístupněny třetím osobám ve formě veřejně přístupného seznamu.
 10. Osobní údaje Uživatele mohou být na žádost Uživatele opraveny (upraveny na správné) nebo zlikvidovány.
 11. Likvidace osobních údajů proběhne buď na základě žádosti Uživatele neprodleně po obdržení takové žádosti Správcem, nebo automaticky poté, co Uživatel požádá o trvalé zrušení Personalizovaných stránek.
 12. O zrušení Personalizovaných stránek a odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů lze požádat následujícím způsobem: v uživatelské části je umístěno tlačítko zrušit účet. Po kliknutí na uvedené tlačítko dojde ke smazání celého profilu a tým i odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů.
 13. Uživatel má právo, domnívá-li se, že Správce osobních údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:
  a. požádat Správce o vysvětlení,
  b. požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, a to neprodleně, je-li Vaše žádost oprávněna.
 14. Toto zpracování osobních údajů je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00049329.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení, která se týkají vzdělávacích projektů a materiálů z environmentální oblasti. Tato sdělení budou zasílána v souladu s dobrými mravy v maximálním počtu tři během jednoho kalendářního čtvrtletí.